KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV27(01)_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV27(01)_2020

geplaas op Dond, 21 Mei 2020

Met hierdie veiling het die SA wolmark verswak / This auction saw a decrease in the SA wool market,

MARKANALISE

Deel 1 van die 27ste wolveiling van die 2019/20 seisoen het hierdie week plaasgevind en die Cape Wools aanwyser het met 3.1% en 466 punte swakker verhandel teenoor die vorige veiling en teen  'n skoonprys van R145.03/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 2% verswak. Die Rand het, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling, met 1.8% sterker verhandel teen die VSA Dollar en 0.8% sterker teen die Euro. Ten spyte van moeilike markomstandighede, het al die kopershuise aktief meegeding. Die aanbieding het hoofsaaklik uit medium lengtes wol bestaan en fyner tipes wol het relatief goed presteer en bo die gemiddeld verhandel, terwyl sterker en korter tipes baie afwaartse druk ervaar het. Die grootste daling, van 6.8%, was in die 22 mikron segment. Standard Wool het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Lempriere SA, Modiano en Stucken. Daar is in totaal 7709 bale aangebied, waarvan 78% verkoop is. Op die OVK veiling is 2652 bale aangebied waarvan 61.9% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R133.00/kg is behaal vir ‘n 1 baal lot BH van 16.5 mikron, uit die skeersel van Majupa Boerdery BK van Riversdal. Die koper was Stucken. Baie geluk met die prestasie!

VOORUITSIGTE

Met hierdie veiling het die SA wolmark verswak, vergelyke die vorige veiling. Dit was grootliks ‘n navolg van die daling in die Australiese mark en ‘n sterker wisselkoers teenoor die vernaamste geldeenhede, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is 1.25% laer as die ooreenstemmende tyd van die vorige seisoen. Vertraagde skeertye kan ‘n groot rolspeler wees in die afname, asook die nadraai van die landwye droogte, wat nog vir ‘n geruime tyd ‘n negatiewe invloed op wolproduksie sal hê. Produsente moet dus steeds aandag gee aan biosekuriteit, asook algemene gesondheid en voeding van kuddes, ten einde te poog om maksimum produksie en reproduksie te bewerkstellig. Skakel gerus die OVK veselkantoor in Port Elizabeth of u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting, indien voorskotte op vesel gelewer, of produksielenings verlang word. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur van OVK. Produsente moet ook steeds onthou van die lojaliteitskema van OVK, waar boere beloon word vir elke kilogram vesel wat deur ons bemark word. Die OVK webtuiste kan ook gerus besoek word vir meer besonderhede. Produsente word uitgenooi en versoek om gerus met die OVK veselkantoor te skakel rakende besluite rondom die verhandeling van u produk. OVK verbind hom steeds tot diens en ondersteuning van ons produsente in goeie, sowel as moeilike tye. Die veiling van die tweede helfte van katalogus 27 is geskeduleer vir 27 Mei 2020. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bemarkingsbestuurder Vesel – OVK.

MARKET ANALYSES

Part 1 of the 27th wool auction of the 2019/20 season took place this week and the Cape Wools Merino indicator traded 3.1% and 466 points weaker and closed at a clean price of R145.03/kg. The Australian EMI decreased by 2%. The Rand traded 1.8% stronger against the US Dollar and 0.8% stronger to the Euro, compared with the rate of previous sale. In spite of difficult trading conditions, all buyer houses participated actively. The offer mainly consisted of medium lengths wool and the finer types performed relatively well and traded above the average, with stronger and shorter types experiencing a lot downward pressure. The largest decrease this week of 6.8% was in the 22 micron segment. Standard Wool was the major buyer on the auction this week, followed by Lempriere SA, Modiano and Stucken. A total of 7709 bales were on offer, of which 78% was sold. On the OVK auction 2652 bales were offered of which 61.9% was sold. The highest price on the OVK auction, of R133.00/kg was achieved for a 1 bale lot BH of 16.5 microns from the clip of Majupa Farming CC from Riversdale. The buyer was Stucken. Congratulations on the achievement!   

FORECAST

This auction saw a decrease in the SA wool market, compared to the previous sale. That was mainly an imitation of the decrease in the Australian market and a stronger exchange rate against the main currencies, compared to the previous auction. The receival of wool in the brokers’ stores this week decreased by 1.25% compared to the same time of the previous season. Delayed shearing might be a major role player in the decrease as well as the aftermath of the national drought, which will still have a negative influence on wool production for some time to come. Producers therefore still have to give attention to bio-security, as well as the general health and feeding of flocks, in order to endeavour maximum production and reproduction. Please contact the OVK fibre office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information if any advances on fibre delivered, or production financing is needed. Also learn more about OVK’s exciting new commission structure. Producers must also remember about the OVK loyalty scheme, where farmers are awarded for every kilogram of fibre, delivered to OVK. The OVK website can also be visited for more details. Producers are invited and requested to contact the OVK fibre office regarding decisions around the trading of your product. OVK is still committed to optimal service and support to our producers in prosperous, as well as difficult times.  The auction of the second part of Catalogue 27 is scheduled for 27 May 2020. This report by Heinrich Victor, Marketing Manager Fibre – OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer