KENNISGEWINGS

  OVK Bystandsfonds / OVK Benevolent Fund - kliek hier vir meer inligting / click here for more information        

NUUTSTE NUUS

LEES GERUS ONS NUUTSTE NUUS
WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV20_2020

WOLMARKVERSLAG / WOOL MARKET REPORT CV20_2020

geplaas op Vry, 21 Feb 2020

Hierdie week het die SA wolmark weer verbeter, vergeleke die vorige veiling / This week saw the SA wool market trading higher again, compared to the previous auction.

MARKANALISE

Die 20ste wolveiling van die 2019/20 seisoen het hierdie week plaasgevind en die Cape Wools aanwyser het met 2% en 351 punte hoër verhandel en teen 'n skoonprys van R181.57/kg gesluit. Die Australiese EMI het met 0.8% gestyg. Die Rand het hierdie week 1.2% swakker verhandel teen die VSA Doller en 0.4% swakker teen die Euro, ooreenstemmend dieselfde tyd van die vorige veiling. Goeie kwaliteit Merino vagwol en veral die fyner tipes, het goed presteer en gesorg vir gesonde mededinging onder kopers. Alle mikrongroepe het hierdie week opwaarts beweeg. Die grootste styging hierdie week van 3.4%, was in die 21 mikron segment. Modiano het hierdie week die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur Standard Wool, Lempriere SA en Tianyu SA. Daar is in totaal 10219 bale aangebied, waarvan 94.7% verkoop is. Op die OVK veiling is 2932 bale aangebied waarvan 93.8% verkoop is. Die hoogste prys op die OVK veiling van R164.10/kg is behaal vir ‘n 1 baal lot AFFY van 16.5 mikron, uit die skeersel van BPG Langfontein van Wakkerstroom. Die koper was Modiano. Die lot sowel as die 4 baal lot YANKS, verkoop vir R164.00/kg, van 15.9 mikron, uit die skeersel van Die Kerneels Greyling Trust, ook van Wakkerstroom, verower die 2de en 3de plekke onderskeidelik in die seison se nasionale top pryse.  Baie geluk met die uitstekende prestasies!


VOORUITSIGTE

Hierdie week het die SA wolmark weer verbeter, vergeleke die vorige veiling. Die swakker Rand het bygedra tot die styging in die mark en beter as die Australiese mark presteer. Die volume wol ontvang in die makelaars se store hierdie week, is in totaal 4.4% hoër as die ooreenstemmende week van die vorige seisoen, wat uiteraard positiewe nuus is. Die droogte in groot produksiegebiede is egter nog nie gebreek nie en OVK nooi produsente steeds uit om ons te skakel rakende voorskotte op vesel gelewer, asook produksielenings, wat verlang mag word. Vind ook meer uit oor die opwindende nuwe kommissiestruktuur van OVK. Skakel gerus met ons veselkantoor in Port Elizabeth of met u Tegniese Veldbeampte vir meer inligting. Besoek ook gerus die OVK webtuiste vir meer besonderhede.

Volhoubaarheid en naspeurbaarheid is gonswoorde op almal se lippe en produsente sal ernstige oorweging moet skenk aan hierdie neiging, ten einde internasionale mededinging in die toekoms te verseker. Verbruikers vra nie net meer nie, maar vereis dat die verskaffing van vesel vry is van twyfelagtige praktyke. OVK is inderdaad gerat om u by te staan in die voldoening van standaarde en dus, die sertifisering van RWS (Responsible Wool Standards) en ook eersdaags RMS (Responsible Mohair Standards).

Produsente moet steeds sorg aan die dag lê om te verseker dat bio-sekuriteit ten alle tye prioriteit geniet, ten einde kuddes te beskerm. Siektes soos slenkdalkoors, bloutong, karooverlamming, bek-en klouseer, ens., moet met erns bejeën word en die nodige voorsorg moet getref word om hierdie siektes te bekamp, om gevolglike ekonomiese verliese so ver moontlik uit te skakel. Deur die nodige inentings en strategiese dippings te doen, kan genoemde toestande suksesvol bestuur word. Boere, in veral somerreënval gebiede, wat goeie neerslae ontvang het, moet ook bedag wees op besmetting van inwendige parasiete, soos haarwurm en neuswurm. ‘n Praktyk wat gerus gevolg kan word, is die ontleding van mismonsters vir die bepaling van eiertellings, ter identifisering van die betrokke rondewurms en die intensiteit van besmetting. Die Famacha metode kan ook gebruik word as hulpmiddel om die intensiteit van bloedsuiende parasiete te bepaal. Dit sal dan ook van hulp wees in die keuse van behandeling. Indien enige verdere vrae in hierdie verband, skakel gerus met u veearts. U naaste OVK handelstak sal in u enstof, doseermiddel-en dipbehoeftes voorsien. Besoek ons gerus. Die volgende wolveiling is geskeduleer vir 27 Februarie 2020 waar sowat 8777 bale aangebied sal word. Hierdie verslag deur Heinrich Victor, Bemarkingsbestuurder Vesel – OVK


MARKET ANALYSIS

The 20th wool auction of the 2019/20 season took place this week and the Cape Wools Merino indicator traded 2% and 351 points higher and closed at a clean price of R181.57/kg. The Australian EMI decreased by 0.8%. The Rand traded 1.2% weaker against the US Dollar this week and 0.4% weaker against the Euro, compared to the previous sale. Good quality Merino fleeces, especially the finer types, performed well and saw healthy competition amongst buyers. All micron types moved upwards this week though. The largest increase this week of 3.4% was in the 21 micron segment. Modiano was the major buyer on the auction this week, followed by Standard Wool,  Lempriere SA and Tianyu SA. A total of 10219 bales were on offer, of which 94.7% was sold. On the OVK auction 2932 bales were offered of which 93.8% was sold. The highest price of R164.10/kg was achieved for a 1 bale lot AFFY of 16.5 microns, from the clip of BPG Langfontein from Wakkerstroom. The buyer was Modiano.  This lot, as well as the 4 bale lot YANKS, sold at R164.00/kg, of 15.9 microns, from the Die Kerneels Greyling Trust clip from Wakkerstroom, took the 2nd and 3rd places respectively in the national top prices. Congratulations on this excellent achievements!


FORECAST

This week saw the SA wool market trading higher again, compared to the previous auction. This weaker Rand contributed to the increase in the market and resulted in a better performance than the Australian market. The volumes of wool received in the stores of the brokers this week, are accumulatively 4.4% higher compared to the same week of the previous season, which is positive news. The drought in large production areas is not broken yet though and therefore OVK wants to still invite our producers to contact us if any advances on fibre delivered, or production financing is needed. Also learn more about OVK’s exciting new commission structure. Please call our fibre office in Port Elizabeth or your Technical Field Officer for more information. The OVK website can also be visited for more details. OVK is committed to assist our producers to the best of our ability in good  as well as difficult times.

Awareness of standards in almost all industries world-wide, is becoming a more significant reality and therefore also in the fibre industry. Sustainability and traceability are buzzwords on everyone’s lips and producers will have to give consideration to this trend, in order to ensure international competition in future. Consumers don’t just ask anymore, but demand that supply of wool must be free of doubtful practices. OVK is indeed geared to assist you in the certification of RWS (Responsible Wool Standards) and also soon RMS (Responsible Mohair Standards), in the mohair industry.

 Care is required from producers to ensure that bio-security have to enjoy priority in order to protect flocks at all times. Diseases such as Rift Valley Fever, Blue Tongue, Karoo Paralysis, Foot and Mouth disease, etc., have to be taken seriously and the necessary precautions have to be taken to prevent these diseases, in order to avoid resulting economic losses. By performing the necessary vaccinations and strategic dipping, the mentioned conditions can be managed successfully. Farmers, in especially the summer rainfall areas, who received substantial showers, have to be aware of internal parasite infestation such as wire worm and nasal bot. A practice which can be followed, is the analysis of dung samples for the determination of egg counts, for the identification of the round worms involved and the intention of the infestation. The Famacha method can also be used as an aid to determine the intensity of blood sucking parasites. That will also be of aid in the choice of treatment. If you have any uncertainty in this regard, call on your local veterinarian. Your nearest OVK trade branch will provide in your vaccination, dosing treatments and dipping needs. Please visit us. The next wool auction is scheduled for 27 February 2020 where 8777 bales will be on offer. This report by Heinrich Victor, Marketing Manager Fibre – OVK.


Deel met vriende    Korporatiewe Video

OVK Korporatiewe Video 2019
OVK Korporatiewe Video 2019
Lees Meer

Dokumente

Nuutste Dokumente
Nuutste Dokumente
Lees Meer

Veilings

Veilings
Veilings
Lees Meer

OVK Nuus

OVK Nuus Desember 2020
OVK Nuus Desember 2020
Adverteer Hier Lees Meer